Gospodarka odpadami w Gminie Adamów
NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE ADAMÓW

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

WARUNKI SEGREGACJI ODPADÓW:

1. Z ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM NALEŻY WYDZIELIĆ I ODDAWAĆ W WORKACH OZNACZONYCH ODPOWIEDNIMI KOLORAMI

PAPIER I TEKTURĘ ORAZ OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE - WOREK NIEBIESKI np.

 

- gazety, książki, katalogi, zeszyty

- papierowe torby i worki

- kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania

 

TWORZYWO SZTUCZNE I METAL - WOREK ŻÓŁTY np.

 

- butelki plastikowe typu PET (zgniecione)

- puste opakowania plastikowe po kosmetykach i środkach czystości

- plastikowe zakrętki

- folia i torebki z tworzyw sztucznych

- puszki po konserwach, zgniecione puszki po napojach i oraz drobny złom żelazny

 

SZKŁO OPAKOWANIOWE - WOREK ZIELONY np.

 

- butelki i szklane opakowania po napojach i żywności

- słoiki i inne opakowania szklane

 

 
2. DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK) NALEŻY ODDAWAĆ:

- przeterminowane leki

- chemikalia

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- odpady budowlane i remontowe

- zużyte opony

- tekstylia, odzież

PSZOK mieści się na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Adamowie i jest czynny w każdą środę w godz.12.00-17.00 i sobotę w godz. 10.00-15.00.

3. ODPADY BIODEGRADOWALNE NALEŻY GROMADZIĆ W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU LUB DOWIEŹĆ JE DO PSZOK (nie należy wrzucać odpadów biodegradowalnych do pojemników) np.:

- resztki żywności, obierki z owoców i warzyw

- skorupki jaj,

- fusy po kawie i herbacie

- skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie i trociny

4. POPIOŁY NALEŻY GROMADZIĆ W CZARNYCH LUB PRZEZROCZYSTYCH WORKACH I ODDAWAĆ PO SEZONIE GRZEWCZYM POPRZEZ WYSTAWIENIE W WYZNACZONYM TERMINIE ZBIÓRKI

5. POZOSTAŁE ODPADY ZMIESZANE NALEŻY GROMADZIĆ I ODDAWAĆ W POJEMNIKU

Każdorazowo przy oddawaniu pełnego worka zostanie dostarczony nowy.

Odpady zmieszane oraz posegregowane odbierane są jeden raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej oraz co dwa tygodnie w zabudowie wielorodzinnej

OPŁATY

Od 1 lipca 2013 r. wszyscy właściciele nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH (na których powstają odpady) ponoszą tzw. „podatek śmieciowy”.

Miesięczna opłata dla nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi:

- 5,00 zł od osoby za odpady segregowane,

- 15,00 zł od osoby za odpady niesegergowane.

Miesięczna opłata dla nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, zakłady usługowe, szkoły, przedszkola) jest uzależniona od liczby i rodzaju pojemników z odpadami komunalnymi oraz ustalonej stawki i wynosi:

Pojemność pojemnika

Stawka – odpady segregowane

Stawka – odpady niesegregowane

120 l

30,00 zł.

50,00 zł.

240 l

40,00 zł.

60,00 zł.

760 l

65,00 zł.

83,00 zł.

1100 l

86,00 zł.

120,00 zł.

KP5 o poj. 5 m 3

225,00 zł.

375,00 zł.

KP7 o poj. 7 m3

315,00 zł.

420,00 zł.

KP10 o poj. 10 m3

450,00 zł.

600,00 zł.

OPŁATĘ UISZCZA SIĘ ZA OKRESY KWARTALNE W TERMINACH:

- za styczeń, luty i marzec - do 31 marca,

- za kwiecień, maj, czerwiec - do 30 czerwca,

- za lipiec, sierpień i wrzesień - do 30 września,

- za październik, listopad i grudzień - do 31 grudnia

OPŁATĘ MOŻNA WNOSIĆ:

- na konto: Bank Spółdzielczy w Adamowie nr rach.: 83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

- w kasie Urzędu Gminy w Adamowie w godz. 8.15 – 15.45.

PRZYPADEK KIEDY MIESZKANIEC NIE BĘDZIE PŁACIŁ ZA ODPADY:

W sprawach dotyczących opłat stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Nie zachowanie terminu uiszczenia opłaty powoduje naliczenie odsetek (naliczanych tak jak dla zaległości podatkowych) oraz wystawienie upomnienia wraz z kosztami egzekucyjnymi (kwota 11,60 zł.). W przypadku dalszego braku wpłaty należność zostanie poddana egzekucji komorniczej. 

Wysokość opłaty jaką uiszcza właściciel określana jest w Deklaracji.

DEKLRACJE

 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania (nie koniecznie musi być zameldowana) na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości (użytkownik) jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Adamów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

KONSEKWENCJE ZA NIEZŁOŻENIE DEKLRACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW

W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty.

KONSEKWENCJE NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW ZAMISZCZOCNYCH W DEKLRACJI CZYLI CO SIĘ STANIE JEŻELI KTOŚ ZADEKLRAOWAŁ, ŻE BĘDZIE SEGREGOWAŁ ODPADY, A ICH NIE SEGREGUJE

 W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków zamieszczonych w deklaracji Wójt w drodze decyzji podwyższy opłatę. Informacja o nierzetelnym segregowaniu lub jego braku będzie przekazywana przez odbierającego odpady - Operatora bezpośrednio do Urzędu Gminy Adamów.
 

Gmina Adamów